Câu hỏi tường gặp

Làm thế nào để đặt lịch hẹn tới trường và nhận thông tin từ nhà trường?

Phụ huynh xin liên hệ tới bộ phận tiếp đón nhà trường để được hướng dẫn cụ thể đặt lịch hẹn thăm trường. Hoặc để lại thông tin trong phần Liên hệ trên trang web
Hotline: 0899889818 / 0899889866

Sĩ số học sinh trong 1 lớp ?

Lớp học tiêu chuẩn của nhà trường có sĩ số từ 25-30 học sinh ở cấp Tiều học và THCS

Năm học 2021-2022 nhà trường tuyển sinh lớp nào?

Năm học 2021-2022 nhà trường tuyển sinh học sinh:

Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7

Nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh bổ sung học sinh các lớp.