Nhân sự

[row v_align=”middle”] [col span__sm=”12″] [team_member img=”238″ style=”vertical” name=”Mr Nguyễn Thành Hải” title=”Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”30″ image_radius=”100″ image_size=”original” text_align=”left”]
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ
[/team_member] [divider align=”center” width=”100%”] [/col] [/row] [row v_align=”middle”] [col span__sm=”12″] [team_member img=”238″ style=”vertical” name=”Mr Nguyễn Thành Hải” title=”Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”30″ image_radius=”100″ image_size=”original” text_align=”left”]
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ
[/team_member] [divider align=”center” width=”100%”] [/col] [/row] [row v_align=”middle”] [col span__sm=”12″] [team_member img=”238″ style=”vertical” name=”Mr Nguyễn Thành Hải” title=”Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”30″ image_radius=”100″ image_size=”original” text_align=”left”]
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ
[/team_member] [divider align=”center” width=”100%”] [/col] [/row] [row v_align=”middle”] [col span__sm=”12″] [team_member img=”238″ style=”vertical” name=”Mr Nguyễn Thành Hải” title=”Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”30″ image_radius=”100″ image_size=”original” text_align=”left”]
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ
[/team_member] [divider align=”center” width=”100%”] [/col] [/row]